بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تخفیف ۳۰ درصدی عرضه کد موقعیت مکانی (GLN) توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران