بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تخفیف ۲۵ درصدی عوارض کسب و پیشه تا ۵ آبان ماه سال جاری