بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تخفیف عورض شهرداری سال ۱۴۰۰