بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تخفیف تعرفه گازبهای مشترکین عمده شرکت گاز استان فارس