بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تبعات احتمالی همراهی با قانون شکنان