بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تاکید مجدد بر ممنوعیت تبلیغات واحدهای صنفی در شبکه های فارسی زبان ماهواره ای