بخشنامه اتاق اصناف در خصوص بهره برداری از سامانه استعلام ارتباط بیمه ای