بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری چهارمین جشنواره ایده های ارزش آفرین در بهمن ماه ۱۴۰۲