بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری همایش ” چگونه با استفاده از قوانین، مالیات کمتری بدهیم؟”