بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری نمایشگاه تخصصی بین المللی لوازم خانگی در محل دائمی نمایشگاه های مسکو