بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری نمایشگاه بازرگانی سلیمانیه عراق در مهر ماه سال جاری