بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری دوره آموزش مجازی با موضوع ” دستورالعمل اجرائی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک ،مصوب سال ۱۳۹۷”