بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری دوره های آموزش مجازی پیشگیری از آسیب های اجتماعی توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز