بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برخی مواد قانونی مربوط به ضوابط اداره استاندارد