بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برخورداری واحدهای صنفی تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و خدمات فنی از بخشودگی جرایم بیمه