بخشنامه اتاق اصناف در خصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی اصناف