بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به روش فروش اسکناس