بخشنامه اتاق اصناف در خصوص امکان مراجعه کلیه اعضاء علاقه مند به اهداء خون در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ به اتاق اصناف مرکز استان فارس