بخشنامه اتاق اصناف در خصوص امکان تغییر وضعیت قرارداد ارائه دهندگان کالا و خدمات به دستگاههای دولتی در سامانه تدارکات