بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام کلیه واحدهای صنفی دارای پروانه کسب به دریافت شناسه یکتای الکترونیکی