بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام کلیه واحدهای صنفی دارای وسایل توزین به الصاق تصدیق دوره ای اداره کل استاندارد استان فارس