بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام نصب کارت واکسن کلیه کارکنان در واحد صنفی ، در معرض دید بازرسان