بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام ثبت نام در سامانه انبارها و محل نگهداری کالاها