بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام اعمال دستورالعمل های ماده ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت بحران در خصوص گرمایش مناسب کارگاه ها و محل های فعالیت کارگران