بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اعمال محدودیتها با توجه به آخرین مصوبات ستاد استانی مدیریت کرونا و تغییر وضعیت شهرستان شیراز از نارنجی به قرمز