بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اطلاع رسانی واگذاری سهام بنگاه های وزارت اقتصاد و دارائی