بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اطلاع رسانی مراکز تشخیص و درمان کرونا به بیمه شدگان به منظور مراجعات غیر حضوری