بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ارائه خدمات و تسهیلات بانک مسکن