بخشنامه اتاق اصناف در خصوص احتمال ورود زود هنگام موج چهارم کرونا در استان و الزام رعایت جمعی پروتکل های بهداشتی