بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اجرای مفاد ماده ۱۷ قانون نظام صنفی به منظور جلوگیری از تخلفات و کاهش شکایات صورت گرفته