بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اجرای مرحله دوم طرح رجیستری موبایل واره ها