بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع