بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرائی بند ب ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان