بخشنامه اتاق اصناف در خصوص آشنائی با روش های تجارت با کشور مالزی