بخشنامه اتاق اصناف در خصوص آخرین وضعیت فعالیت صنوف و شیفت بندی کلیه صنوف گروه ۲ به صورت یک روز در میان مطابق با آخرین رقم کد پستی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱