بخشنامه اتاق اصناف درخصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز