2020/05/06

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان۹۸)

2020/05/06

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص رزمایش مواسات و همدلی مؤمنانه جهت دستگیری از آسیب دیدگان و متضررین از بیماری کرونا

2020/04/28

بخشنامه اتاق اصناف با موضوع بهره مندی بنگاههای صنفی تولیدی از اعتبارات قانون بودجه و صندوق توسعه ملی

2020/04/28

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص همکاری اتاق اصناف ، اتاق بازرگانی و تعاون ایران با هدف احصاء دقیق ، کاربردی و روز آمد خسارتهای وارده به واحدهای صنفی

2020/04/28

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام ثبت نام در سامانه انبارها و محل نگهداری کالاها

2020/04/22

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تمهیدات سازمان امور مالیاتی کشور برای کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا

2020/04/15

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اینکه بازگشائی مجدد واحدهای صنفی منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی بوده و عدم اجرای این پروتکل هاموجب پیگرد قانونی می گردد.

2020/04/13

مهم: بخشنامه اتاق اصناف در خصوص خودداری از فعالیت صنفی تا اطلاع ثانوی و الزام ثبت نام کلیه واحدهای صنفی در سامانه سلامت

2020/04/08

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معافیت مالیاتی کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص بابت ساختمان بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

2020/04/06

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تعطیلی کلیه واحدهای کم ضرر به جز واحدهای صنفی تأمین کننده مایحتاج اصلی شهروندان