فراخوان شرکت در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کردستان عراق – سلیمانیه