درباره ما ۲

علیرضا شرقی

ریاست اتحادیه


عضو کمیسیون حل اختلاف و رسیدگی به شکایات

احمد احمدی

رییس کمیسیون فنی و آموزش


محمد ستایش

نایب رییس کمیسیون فنی و آموزش


محمدرضا نیاز

دبیر کمیسیون فنی و آموزش


حسام الدین نطاق

عضو کمیسیون فنی و آموزش


امین صحرائی

عضو کمیسیون فنی و آموزش


سید محمد حسینی موسوی

عضو کمیسیون حل اختلاف و رسیدگی به شکایات


قدرت اله محمدی دهنوئی

عضو کمیسیون حل اختلاف و رسیدگی به شکایات


مجید فرهنگیان

رییس کمیسیون بازرسی


کریم فرهنگیان

نایب رییس کمیسیون بازرسی


حمیدرضا گل پر

دبیر کمیسیون بازرسی


علیرضا حکمت

عضو کمیسیون بازرسی


مجتبی تصمیم قطعی

عضو کمیسیون بازرسی


محمد گرامی شیرازی

حسابدار


علی پذیرش

مدیر اجرایی


مجتبی مخدومی

کارمند


محمد گرامی شیرازی

حسابدار


غلامرضا شفیعی کازرونی

خدمات