بخشنامه اتاق اصناف پیرامون بهره مندی صنوف از طرح گواهی اعتبار مولد (گام)