بخشنامه اتاق اصناف در خصوص همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استانبول ترکیه