بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مودیانی مالیاتی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ ۹۸/۷/۳۰ بده و نسبت به پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نمایند در غیر اینصورت شامل جریمه های ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مسقیم می گردند.