بخشنامه اتاق اصناف در خصوص قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی