بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فراخوان ثبت نام در دوره “آشنائی با مدیریت کیفیت جامع “