بخشنامه اتاق اصناف در خصوص طرح (هر واحد صنفی حامی یک فرزند معنوی)