بخشنامه اتاق اصناف در خصوص رعایت شیوه نامه های بهداشتی با توجه به شیوع مجدد بیماری کرونا در جهان