بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام جهت کلاسهای آموزش حضوری و غیرحضوری کارفرمایان