بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام اعضاء در سامانه جامع روابط کار