بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تسریع در پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری