بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری فروم بین المللی سرمایه گذاری در شهر ترنوبیل اکراین